19. 11. 2020

Stanovisko skupiny KGI k jednání soudu ve věci návrhu na zrušení mimořádného moratoria Arca Capital Bohemia uskutečněnému dne 19.11.2020

Skupina KGI podala ze své pozice věřitele dne 26.10.2020 k Městskému soudu v Praze návrh na zrušení mimořádného moratoria společnosti Arca Capital Bohemia, a.s. KGI je přesvědčena, že společnost Arca Capital Bohemia, a.s. účelově a neoprávněně využívá soudní ochrany před věřiteli a činí kroky v rozporu se zákonem, čímž dochází k poškozování a krácení věřitelů, a to včetně společností skupiny KGI. KGI a další věřitelé evidují vůči dlužníkovi, společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., pohledávky ve výši více než 370 mil. Kč.

Skupina KGI poukázala v podání návrhu na zrušení mimořádného moratoria dlužníka, společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., na všechna pochybení a nepoctivá jednání, kterých se dlužník dopustil. KGI předložila k uvedenému prokazatelné důkazy. Veškerá podání a sdělení věřitele jsou veřejně k dispozici ve spise, a to zde: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=AD2021473DAE6BE2E05333F21FACD2EB

Dne 19.11.2020 se uskutečnilo v této věci soudní jednání:

-Ustanovený předběžný insolvenční správce dlužníka, Mgr. Ing. Ladislav Tetera, navrhoval soudu zrušení mimořádného moratoria dlužníka Arca Capital Bohemia

-Předběžný insolvenční správce inicioval uskutečnění nezávislého auditu dlužníka a taktéž inicioval předvolání statutárního ředitele dlužníka, Ing. Rastislava Veliče, k objasnění a vysvětlení

-Předběžný insolvenční správce se vyjádřil, že dlužník neprojevil potřebnou součinnost a komunikaci, nesdělil podstatné informace a nepředal významné listiny

-Předběžný insolvenční správce uvedl, že dlužník neobjasnil ani nevydokladoval své závazky   

-Dlužník Arca Capital Bohemia na žádost předběžného insolvenčního správce nepředložil účetní závěrku za rok 2019

-Dlužník Arca Capital Bohemia po vyzvání předběžným insolvenčním správcem odmítl zprostit auditorku dlužníka mlčenlivosti

-Navrhovateli KGI se podařilo dosáhnout zpracování zprávy ustanoveného předběžného správce o stavu majetkové podstaty a situaci dlužníka Arca Capital Bohemia, což považuje navrhovatel vzhledem k okolnostem za zcela zásadní a významné

-Výhrady navrhovatele KGI shledal předběžný správce jakožto oprávněné, návrhy a sdělení věřitelů jakožto precizní a věcné

-I přes výše uvedené skutečnosti a správcem označené výhrady a navrhované úkony, soud uzavřel, že ponechá dlužníkovi Arca Capital Bohemia mimořádné moratorium

-Ačkoliv si soud zadal zpracování Zprávy nezávislého předběžného insolvenčního správce
a ačkoliv byla Zpráva předložena až u jednání dne 19.11.2020, soud zamezil předběžnému insolvenčnímu správci podat u jednání úplný přednes Zprávy

-Předběžný insolvenční správce potvrdil, že má pochybnosti o uzavírání dodatků, jež podepisoval Rastislav Velič za dlužníka i za Arca Investments a.s.  

-Soud konstatoval, že nepovažuje za relevantní rozhodovat o zrušení moratoria za situace, kdy moratorium dlužníka skončí za 10 dní

 Zpráva předběžného insolvenčního správce o stavu majetkové podstaty a situace dlužnice je připojena přílohou pdf tiskové zprávy

Rozhodnutí soudu o ponechání moratoria dlužníka Arca Capital Bohemia, a.s. vnímá navrhovatel
a věřitel vzhledem k předloženým prokazatelným důkazům o nečestném jednání dlužníka, společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., jakožto možný signál a návod pro další dlužníky, jakým způsobem je možné zneužívat nástroj ochrany, mimořádné moratorium a že čestná prohlášení uvedená v zákoně a formuláři Ministerstva spravedlnosti nemají žádného významu. Dlužník se prokazatelně dopustil nečestného a nepoctivého jednání v rozporu se zákonem, činil úkony směřující k neoprávněnému vyvádění majetku dlužníka, činil úkony směřující k poškozování a upřednostňování věřitelů, učinil nepravdivá prohlášení, přesto nadále požívá ochrany. A to i přes skutečnost, kdy ustanovený předběžný insolvenční správce se vyslovil pro zrušení moratoria.

Navrhovatel učinil všechny kroky, které považoval za nezbytné, a poukázal na všechny nestandardní skutečnosti a nečestné jednání dlužníka, a to v zájmu všech věřitelů dlužníka, společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., i věřitelů celého koncernu, skupiny Arca.